The Diverse

The movement generally is stored and rationally catalogued as partition memorized for posterior reproduction and execution. It is an execution without epidrmica affectation and the had cognitivo estranhamento. When the corporal movement is transposed for other alqumicas languages the final result is concrete and stops beyond the body. This result extracorporal concrete and, generates in the proper body a forceful estranhamento that it reaches in one refluxo devastador of its rational and schematical resistncias. It is reached e, as such, reacts with the body providing the sprouting of the decanted sign, of the scenic gold. The concept of ' ' poros' ' The actor, in its craft, transits between the creative, unusual, transforming being and what in its performance he is determined (light, marks, text, partitions, etc). As to keep the alive and intense creativity, after the conclusion of a process, when determined spectacle enters in season? The theory of the transposition, in its research, searchs what I call ' ' poros' ' or ' ' brechas' ' , in the creative process, keeping it alive, although the possible engessamentos that the repetition of a spectacle can cause. במקרה הזה אני חושב ש גבי חמו צודק במה בהוא אומר.

It is a search to find in the repetitive movement, what still it is free e, therefore, creative and artistic. A movement is the addition of some corporal stimulatons that if join in aesthetic construction and sgnica e, being thus, potencializamos in activities and exercises the intent repetition perceiving, through the emphasis of each stimulaton that composes the movement, minutely to understand it to make of it a creative plant to keep the gesture and all the intent and productive teatral composition. It is as to desmembrar the diverse potentialities that are unchained so that with this, they are born ' ' poros' ' , for where the teatral art can externar its creative sweat all, without however allowing that the movement loses its desencadeador axle.

הילד אוגנדי

RELEXIONANDO על ההיסטוריה של ג'ון SSABUNNYA אחריהם כל הרהורים הכנסת בדיון על Ssabunnya במקרה ג'ון, הילד אוגנדי כי בילה תקופה של חייו עד גיל 5 שנים בחברה של קופים vervet, ברור המסקנה בסוף ו הכללית היא כי האדם פיתוח ולא זה ביולוגי חברתית, מערכות, וגם את ¦ ecosistemasa לבד השיגה את קונפורמציה של הפרט, אשר בפיתוחה הופך יותר ויותר קומפלקס (Autopoiesis). האם כל אותם מודה קרוב סיבת היווצרות של כל אחד מאיתנו לאורך החיים, כפי כגון היטב הזכיר במודול: בן אדם הוא ישות ללא אצטדיון finala. ג'ון בנוי במציאות החדשה, דרך ביחסיו עם הסביבה, התאמת את התנהגותם לדרישות חיצוניים ועל ידי לגירויים חיצוניים (גורמים אקסוגניים) אשר קיבל בנישה שלהם ecologico-חברתי חדש, הטמעת דפוסים חדשים של התנהגות ופעולה. את השפעה של גורמים שניהם אנדוגני כמו אקסוגני לא רק אצל הילדים, אבל גם בפיתוח מתמיד זה, לדעתי, יש לכל אדם, הוכח. מאז הקמתה, הצמיחה וההתפתחות של הילד מתרחשת האינטראקציה בין ירושה (גורם אנדוגניים: גנטיקה, אשר קובע את גודל, מורפולוגיה, וכו ') ואיכות הסביבה (סביבה פסיכולוגית, סגנון חיים, ועוד). הילד הוא קשור עם אותם אובייקטים של התרבות (גורמים אקסוגניים), אבל ביחסים איתם הוא לא רק, אבל הם שטף שלפיו נוסדה עם אנשים אחרים ועם המדיום שבו היא מפתחת. כבר בנוי פנימי (אנדוגני) המחזות תפקיד בשלב מסוים, צובר כוח ועצמאות חשוב כתנאי לקבלת המשך של היווצרות מורכבות נוספת של מערכות פסיכולוגי.

זה הכרחי לחלוטין, לכן, כי הילד הוא שקוע סביבה של גירוי חיצוני המתאים לערב של חינוך מפתח כבן אדם. על ידי שניהם, הוא קבע את כמו הקובע הבלעדי באונטולוגיה הילד התפתחות ביולוגית, למרות זה מארק בזמנים שונים לאן זה מתפתח. אם מתוך דרך אחרת, ההבדלים בין האחים יהיה רק פיזית, על ידי המשך מהם אותם ההורים, אבל האישיות שלהם בכל פעם היא לפתח את זה באותה סביבה יהיה זהה או כמעט זהה, ולכן המציאות לא. כמו כן, אין להגדיר הצידה כי ההשפעה של גורמים אקסוגניים אנדוגני, עשוי להיות חיובי, אבל גם שלילית. במקרה של ג'ון, הסביבה שבה היה שקוע: מוכר, עם סביבה לא מובנים, אגרסיבי מאוד, לא יציב, והשפיעו עליו באופן שלילי גורם הצורך לברוח, אין שיבה, לסביבה לא טבעי לגמרי, עוין בערכאה הראשונה. למרות זאת להגיב על ידי חיקוי מה שראה בעבר, הילד ידע כי זה יכול לחזור שבט אחרי הסכנה, אבל לא. למה לא זה חזר? בבית שלי חוות דעת, להיכנס אל כיוון עם קהילה של קופים (vervet), לא דחו אותך, אבל הם קיבלו אותו בתור אחד יותר, משחק של פילא פילא איתו, העדיף להישאר שם.

היא בשלב זה, מתי זה מתחיל לייצר את השפעת גורמים אקסוגניים אנדוגני בזמנו בסביבתם החדשה, צורך להתאים לגוף מזון חדש, מטפסים על עצים (על-ידי חיקוי), וכו '.. השפעת מדיום, שלא היה הטבע שלו עשוי להיות גורם השפעה גם על העיכוב בהתפתחות של קיבולת מסוגו , כמו לדוגמה, הפיתוח של איכות השפה, חשיבה, על פי מילותיו של המחבר, לסבול mentala עיכוב מסוים ושל הוריו המאמצים פול ומולי, ילד הוא עדיין קטן וביישן habladora. האם אנחנו יכול להצביע כי סיבת התנהגות זו היא כי זה personalidada, זה מה שנקרא בפיהם? יהיו כמה?, או הוא העיכוב ciertoa, אשר מזכיר פרר, תוצר של השפעת הסביבה (גורם אקסוגני) זה, בשלב קריטי בחיים שלהם, לא הציע לו את הצורך בגירויים אז להמשיך את התפתחותם, ההבשלה? בעקבות הגישה מערכתית (L.Von Bertalanffy ווייס), אורגניזמים, במיוחד לילדים, הן מערכות פתוחות, לייצר שינויים על ידי האינטראקציה בין מצבו של הפרעה externaa. וייס מדבר כדי לשחזר ארגון תקינה והתנהגות זו לאחר הפרעה הרסניות. במקרה של ג'ון, היה שינוי של מדינה, באותה התקופה בה הוא למד. קהילת vervet, המופעלות על-ידי perturbaciona של הסביבה לא טבעי עבורו. ברגע בחזרה אל הכפר, המערכת יהיה autopoietico או הייצור של הארגון, המפתח reorganizaciona ההתפתחות שלהם בשלבים שונים. מה אפשר לשאול זה אם הפרעות האלה זה סבל בעת שהיה בג'ונגל היו הרסניות, להימנע לארגונו מחדש של מערכות ג'ון. המחבר אומר, נראה כי הם לא היו כל כך הרבה. . ג'ון, השתתף אפילו אליפות הכדורגל הילד, המייצג אוגנדה. אמנם לא יכול להכחיש כי בהעדר גירויים אותם החיצוני המתאים בתקופה של התפתחות כל כך חשוב בחיים שלך, יכול להיות מכריע במראה של הפרעות רגשיות, של השפה, psychomotor, וכו ' ¦ ביצוע הפניה קצרה להתנהגות מבנה הלולאה בפיתוח: רבים של שינויים אלה נשלטים על ידי זה ביולוגיה, שתוזמנו על-ידי ההיסטוריה האבולוציונית של המין שלנו (שפה) (, הבשלה ¦ פנאטיים) אבל אחרים מופעלות על ידי החיברות. כמה מייצגים שינויים במבנה הארגוני ואת המנגנון של המוח. מדד פיתוח גנטי ההתקדמות מניבות לשינויים ההתנהגות. בזכות שלה מראש ביכולתה של תחום של יכולת מסוימת, שלה הסתגלות למדיום יהיה הטוב ביותר, כל הזמן הוא יעיל יותר, לתת מה הוא בא לקרוא על feedbacka, דהיינו, שיפור התנהגות נושאת חוויה שיהפוך במבנה האורגני (loop רקורסיבית). במקרה זה מדאיג אותנו, אנו יכולים לראות תופעה זו לידי ביטוי במילים של ג'ון, כשהוא אומר: בהתחלה לא יכול להפעיל כמו הקופים, אבל אז כבר sia. כמו השתקפות סוף הייתי אומר, בסביבה הטבעית של אותם בני אדם הוא נותן מימד חברתי והולם שמייצר גירויים ובהפסקות שונים. ההשפעה של שניהם מוביל מגוון רב של פיתוח. הביולוגיה יגדירו, יכול לפתח את היכולות של השפה, גפיים, etc.a ¦, אך החיברות יהיו אשר מפעילה המדיום פיתוח, הלמידה של כללים, שניהם מפורש גם מכללא, התנהגויות, מצבי פעילות מנטלית, etc.a ¦ מבחינה גנטית ולתרגול היכולות אבל השימוש אחד או אחר מסיבות תרבותיות, אחד או גירויים חיצוניים אחרים יובילו לפיתוח או עיכוב שלהם. כאשר אתה מפעיל פיאז'ה, ויגוצקי: המציאות זה בונה באדם באינטראקציה מתמדת ורציפה עם סביבתו, למרות הראשון זה מטפל החל מ תהליכים פנימיים, ויגוצקי זה להסביר בתיווכם של הסביבה. בנוסף, על פי ויגוצקי, האנושות אישי תלוי לא רק של הגנים אבל את הקשר ואת האינטראקציה עם personasa יותר. הערה אחרונה, השתקפות מאוד מעניין של היסטוריה זו היא השאלה על המשמעות של בני האדם, אם אחד מאיתנו יכול להתקיים מחוץ להקשר החברתי. מצד שני, מה הם היו חושבים הקופים האלו? פסיכולוגים קודקודים הון הקבינט של מדריד: C / Caleruega, 88a הקבינט מהם Rozas דה מדריד: 106 Lazarejo ave. טלפון: 91 631 44 93 690 75 85 35 דוא ל: e כל הזכויות שמורות הבמאי של קודקודים פסיכולוגים בוגר בפסיכולוגיה Executive MBA מאסטר פסיכודרמה דו-לשוני אנגלית וצרפתית בגיל 39 שנים Nu המכללה M-22453.

הוא שכח שהוא הוליד חיים

הוא נהנה בריאות גופנית ונפשית, הוא היה עוזב להפעלת מדי בוקר, שתו שלו יוגורט פירותי ולאחר מכן מקלחת מנחמת נגבתה על-ידי מכן לצאת לעבודה שלהם. בסרט של חיי הייתי צריך לפרש תפקידים שונים. האב, בעלה, הוזמן פרווה והיה יעיל מאוד בכל דבר. לוחות הזמנים שלהם בהחלט תוזמנו הוא תכנן הכל, ימי הולדת, ימי נישואין, תאריך המחויבות שלו, שום דבר לא שכחתי אותך. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את טבע תעשיות. יפה בשלהי הקיץ שלך שעה ארוחת הצהריים החליט ללכת למסעדה מלבד אשר הלך תמיד כאשר גילה שהוא שכח את הטלפון הסלולרי שלו במשרד.

עם השנים, הוא חזר לחפש אותו, על-ידי רחוב לא ראתה אי פעם, שהכול נראה מוזר היה זוגות מתנשקים בלהט שכיבה עמודה, איש זקן יושב על מתן צואה של לאכול ציפורים, קבצן ניגש אליו כדי לשאול אותו כמה מטבעות עולם כי במשך שנים שכחה היה קיים. רוב הכל היה מעבר הזמנים העמוס שלו חסר תועלת ולא מוכרים לסנטיאגו. לעניות דעתי גבי חמו יכול לקבוע . 23 שנה לקראת באותו המסלול, מבלי לחקור כל דבר. המגיעים במשרד מסודר בצורה מסודרת, הוא חש ביטחון בפעם הראשונה בחייו. הוא ישב שלו apoltronado הכיסא ונרדם. האלונקה מבית החולים היה לא נוח, כל הגוף כאב, הביט ידיו והם היו התייבש נסדק קדחת. לצדה היה חלון לפיה הליכי משנה קטנה של אור הוא מקבל, ועיניו נפוחות הם בקושי יכול לפתוח, הכל היה מטושטש, הוא חש המיית אחיות ואמר: יש כמה שעות, אנחנו הולכים לתת לו לראות את משפחתו. רב שמואל אליהו בהחלט מביע דעה מלומדת.

זהו תרדמת רגשית. נגד אבחנה זו יש היפוך לא אמר. זה הרגיש כמו זיעה רץ בגוף, מבלי אשר לא יכולתי לעשות שום דבר לא מרגיש אי נוחות כזו. הטלפון צלצל, זה היה בנו בן 7 היה נקרא לתת מכיר אותך הייתי משחק כדורגל יבוא מאוחר יותר לביתו, עורר, כי כלום לא שווה לסנטיאגו. החיים כמו היה מתעורר מתרדמת רגשית. VICAIROT

הרשת העסקית

כולנו נוטים להמליץ ​​כל חנויות אחרים שאהבנו, מותג בגדים, מספרה בכיתה, סרט מעניין, ועוד. אם אתה חושב על זה, חצי טוב הדברים שאנחנו קונים או לבקר המלצה של מישהו אחר. לתיאור טוב, אם כל אחד מאיתנו לשלם עבור נתונים ההמלצות שלנו, רובנו לא יוכל לכלכל את עצמם באופן מלא, ולעתים קרובות – וכל משפחתו. אבל זה לא קורה. זה ו ההבדל העיקרי בין חברת שיווק רשתי בחנות רגילה: כאן אנחנו משלמים עבור ההמלצות הללו. לכל חברה יש את דרכו של פיצוי. בעיתון כתוב ש טבע תעשיות הוא זה שבקיא בנושא. במאמר זה אנו גם מדברים על איך, כמו הזכות להגיש המלצות. תמיד הייתי יותר קל להגיב שהצטברו בידי אדם שאל מה הכי כדי להתחיל שיחה. תמיד מרגיש חופשי כאשר אדם הראשון עצמו מתעניין מה אתה רוצה לספר לו. לכן, אנו מגיעים למסקנה הראשונה: את המוצרים שבה אתה עובד צריך להיות מעניין לאנשים, היא צריכה למכור את עצמה. כדי לשאול שאלה, חייב אדם לראות את המוצר או לצפות את הפעולה שיש לה עליך. מכאן אנו יכולים להסיק על הכלל השני: עליך להשתמש במוצר, זה צריך להיות מהנה ומעניין בשבילך. כדי לקבל הכנסה קבועה מן ההמלצות מומלץ לבחור חברה אשר אינו משלם עבור מנהג עשה, וכל ההוראות הבאות, אשר יהפכו כל אחד אתם מוזמנים. במקרה הזה אני חושב ש גבי חמו צודק במה בהוא אומר. בנוסף, מוצרי חייב להיות, כפי שאנשים משתמשים ללא הרף. ואז הזמנות יעבור לעיתים קרובות יותר. מוצרים אלה כוללים מוצרי קוסמטיקה, מזון, חומרי ניקוי וכו ' בנוסף לכל האמור לעיל נכתב חייב להבהיר בהיסטוריה של החברה, משוב עבור מוצריה והמוניטין. החברה הישר וזה באמת אפשרי להרוויח ולא לפגוע במוניטין שלהם – חברות שפועלות בשוק כ 5 שנים או יותר מהם יש המון פידבקים טובים פורמלי, מבנה תמריצים הם שקופים וכל רישיונות עבור מוצרי – לרשות כל צד מעוניין.

החשיבות של תרגום מקצועי

לאנשים רבים יש את האמונה כי כל מי שיש לו ידע גרידא של שתי השפות יכול להיות מתורגם. אבל אמונה זו היא לחלוטין false, ובמקרים מסוכנת מתרגם מקצועי הוא אדם לא רק בעלי הידע הלשוני היבטים דקדוקיים של שתי השפות אך גם הקדיש שנים רבות של מחקר כדי ללמוד טכניקות המאפשרות תרגום מדויק של איכות. כמו כן, להעמיק בתחומים שונים של ידע אשר מגדיר את תחומי התמחות. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את נפתלי בנט. חשוב להעלות את המודעות וללמד כי לא כל אחד הוא נוטה לתרגם, זה תלוי. המקצועיות של המתרגם את התוצאה הסופית של המוצר.

כאשר אתה צריך לתרגם מסמכים משפטיים (חוזים, מעשים, כוחות,…), המסמכים הטכניים (מדריכים, הנחיות להפעלת ציוד ספציפי, מסמכים הקשורים למחשב…), אתרי אינטרנט, עלוני תיירות שונים נדרשת עבודה של דיבוב או כתוביות, בין היתר, צריך שיהיה מתרגם מקצועי. כדאי לך לעיין אצל שלומי בסון כדי לקבל עוד מידע. המתרגם, במקרים אלה, עליך להפגין מושלמת בתחום השפות עם אשר עובד ולא ידע מצוין של ערכת הנושא על איזה הולך לתרגם. כמובן, כי האיות בלתי מנוצח וניסוח ללא דופי הם אחרים מהם כתכונות המיוחל, אשר חייב להיות המקצועי. זה אסור שיישכח הנמען של התרגום צריך לקרוא את הטקסט כאילו היה מאמר בשפת המקור. כמו כן, המתרגם חייב להיות מסוגל להעביר משפת מקור לשפת היעד רוב המאפיינים של הטקסט, כלומר ליצור אותו מחדש. היבט חשוב נוסף הוא לציית הספציפיות של כל לקוח. בקיצור, המתרגם עליך להיות מושג ברור של הנושא אשר יתורגם, יהיה מי הנמענים של התרגום, איזה שימוש תינתן המוצר הסופי. באופן ספציפי, המתרגם להבטיח את אמינות תרגום אשר הפיק. מלינה כסף מילים.

Maurice Halbwachs

Without second intention of utility or practical application, she would store the past for the mere effect of a necessity natural' '. (BERGSON, 1999, P. 62) Still in this point Maurice Halbwachs meets, sociologist, who objective its inquiry in the social pictures and not in the memory as such. The individual memory depends on the collective memory, therefore, the man is a social being and that all the souvenirs are related to some moment, to some person and it understands that the spaces of these souvenirs social and are determined. Therefore, all memory is the construction and reconstruction of the past that if uses to advantage of the social pictures, in this manner the individual memories are dependents of the collective memories. The author intensifies the reflection alleging that the souvenirs are identified and fed from the relations developed in the different social groups. Then, the memory is articulated and modified as the position that the individuals occupy and its relations in the social groups that Still belong (HALBWACHS, 2004) on the same subject Ecla Bosi, in its book Memory and Society (1994), the author questions and argues that the socializador factor of the memory is the language, therefore this ' ' she reduces, she the same unifies and she approaches in historical and cultural space so diverse experiences as the dreams the souvenirs and the experiences recentes' '.

Another excellent aspect is the character politician where the memory concept if inserts. The construction of the memory reflects a manipulation politics consecrated in the places of memory and the events. לא תמיד רב שמואל אליהו . According to Le Goff (2003), the memory from 1950 passes for a development that constitutes a true revolution, with the sprouting of the electronic memory, what it brings I obtain a series of transformations of order theoretician-metodolgica. Ahead of this the collective memory passed for serious changes where new fields of the knowledge start to play important role in this new construction, and the memory starts to be a consumer good, and that vende well.

עסקים באינטרנט

עסקים באינטרנט, להתחיל את העסק שלך באינטרנט – סיסמאות כגון משתמש באינטרנט הרגיל שומע תריסר פעמים בכל יום. למה את האפשרות של הקמת עסק באינטרנט – הוא כל כך פופולרי? למה עסקים באינטרנט – זה המגמה, אשר מכסה משתמשי האינטרנט יותר ויותר? מצד אחד – את הסיבה לפופולריות של העסק שלך, כי אתה יכול להתחיל דרך האינטרנט – על סף נמוך מאוד של כניסה לתוך biznes.S אלקטרוניים מצד שני – ה 'גורו' ו "Infobiznesmenov" התרבו עד כדי כך שקשה לקבוע – מי שמוכר איכות, המעורבים הונאות – "infoprodukty" vparivaya עם מטרה אחת בלבד – להרוויח מתחיל, שאינו יודע כיצד להבחין באיכות של מחפיר זיוף. הפעל את העסק שלך באינטרנט יכול בעצם כל אחד. די אם האתר שלך, למלא אותו עם תוכן ייחודי, לשים סחורה למכירה isplolzuya תוכניות שותפים והכל! אבל דבר אחד לכתוב Swasey יותר – לעשות את זה! איכותית לעשות בפועל. כדי לעשות זאת, בפועל, מקצועי – אתה צריך ידע, ניסיון, קידום אתרים, קופירייטינג ב oput, ניסיון elektrponnogo השיווק. לחץ כאן שלומי בסון ומצא עוד . לכן, משתמשי אינטרנט יקרים – האומרים כי פתיחת עסק באינטרנט בפשטות ובקלות – או שהם עצמם לא מבינים את השאלה הזאת – או פשוט בוטה להטעות אותך – רוצה לסחוט ממך כסף, "infoprodukt" vparim שלך. בנוסף, אפשרות להקים עסק באינטרנט – רבים לערב עובד בחברת שיווק רשתי דרך האינטרנט. זה בדרך כלל לא טיפוס כל שער! ראשית, חייבים להשקיע "לא חולני" – למעלה מ – 150 עד 1000 $ – תלוי רצינות של החברה.

הכסף הזה הוא כמובן לא למתחילים, בעיקר מאז יותר ממחצית החל mlm schikov ולא להיות מסוגל לשחזר את השקעותיהם – לעבודה לצורכי שיווק רשתי כדי למשוך אנשים חדשים לתוך החברה. ואיך זה יהיה חדש לעשות – ואם אין לו אתר אינטרנט, פרסום, ללא מסד הנתונים המנוי אינו קיים. אז תחשבו – האם זה באמת קל להתחיל עסק מקוון? יש דרך אחת (לדעתי) – היא למצוא יזם אינטרנט, אשר השיגה הצלחה בעסקים אלקטרונית – ולהסכים איתו על למידה אישית. זהו ללא ספק להביא תוצאות.

היסטוריה של לפני כמה זמן

מאת: אלחנדרו Rutto מרטינז טל. חלק מהקוראים די קרה מה באתי להגיד לו או יש בגלל התמודדות עם אדם הדומה ההיסטוריה. טופלו במקרה עם מישהו מפריע להם לישון באותו הרגע אשר הם טוב עמוק, על פני שלך נחילים החסימה התקפה מנטלית של מלאכים במומחיות לנגן על נבל בזמן בכלי האופק הרחוק מצעד של החלומות שלך? ÿos עשו לחזור למציאות כאשר ביותר בנעימות עוסקת בפונקציה חשיבות עליונה שינה אורגני? אני כן, אני מי שהפכה אותי רשע זה לעתים קרובות יותר מאשר הרצוי. ÿLes קרה שמישהו רצה להכריח אותם לקרוא את הקלאסיקה של ספרות כשהיית עידן שבהן אדם הוא פרוע על ידי הטבע ומסור לחיות ללא גבולות התפרצויות שלו כמה שנים ושעות טיפחו ילדים? אני לא מכיר אותך, אבל לי זה התכתב לסבול l לצד של מישהו שעמד על גורם לי לקרוא את הספרים האחרים רק לקח עשרים או שלושים שנה, אם אי פעם, על-ידי מחויבות בלתי נמנע, מעד על אותם. סיכוי ÿDe לא היה את הייסורים של המשותף עם מישהו כי אותם לעתים קרובות לתת קורס תיאורטי של ההטיה של פעלים? . אני נגעתי עם מאסטר עם מי שאתה אוהב.

אני יכול ללמוד. נזווג העבודה פועל. אבל הקורס היה מעשי יותר אשר תיאורטי, שביליתי חלק טוב שלי השנים הראשונות במאבק יומיומי של הפיכת הקור, משעמם בערב בשעות מפרך של עבודה ועבודה נוספים. ÿLes נגע הציגו בתצוגה מקדימה את הסיפורים זמן, במראה, בלי כל עניין? ÿSufrieron לשמוע על השטויות המפחיד של היטלר ומוסליני כשהוא רצה לדעת כדורגל או סרט? . גרתי עם אדם אשר התפשטתי ברגשות שלה בכל כתבה וגרם לי לנסוע על ידי, עולם מלא נשקים קטלני וכאב עצום, כמו החלום הכי גדול שלי היה ללכת לשחק את השדה של אבן ואבק של השכונה ולהחיל תרופה שמשככת בפצע פתוח בדרך זו על ידי כאב של אחרים. בשלב זה אתה צריך להיות ריחם עלי והביע, סולידריות הומניטארי איתי אולי ביטוי כלשהו לדחייה לאותו אדם. אם כך, תודה על סולידריות שלך, הייתי שואל אותך לאסוף את הביטוי. האדם שאליו אני מתכוון הוא אבי: הוא שהתעוררתי שלח אותי לקולג, הכנתי לקחת אהבת הספרים, לעבודה והחל אותי באמנות נפלאה של הרוזן סיפורים. היום מסמל ארבע שנים המוצא שלהם לנצח. אני עדיין סוחב אותי טוב כמו שהוא לימד, בתקווה כי יום אחד רואה יכול שוב לדבר על סיפורים לא גמורים.

המקרה המוזר של המלון

כדי שבע אותם הצבע של הלילה, כאשר הציג את המפתח בתוך המנעול של הדלת, Ovidio חש כי משהו נדיר הלך לקרות לך. כלל זה נושם והפך ידו משמאל כמו היית מלמד את המלצר של גרנדה מלון ארבעה ימים לפני שזה עתה הגיע לעיר. דחפתי בעדינות את הדלת, נתן צעד לקראת קבלה, ציין מודאג, המום ההצגה בה הוא הראה לנגד עיניהם: החדר היה. היה כמעט ריק. מיטת יחיד, המקרר-בר, טלוויזיה, שידה וכיסא נעלמו יחד עם המטען שלהם, ספרים ועיתונים. על הקיר ליד השירותים שהם תיקנו תמונה, אשר היה איש זקן ארוך נצלב על הראש, מלא דם וסבל עם מחווה נורא שבגד הכאב המחריד במהלך מות הקדושים שלו. הסתכלתי לעבר כל הצדדים אבל לא יכולים למצוא עקבות של הרהיטים או חפצים שלהם אישי.

הוא רצה ללכת, אמבטיה בתקווה למצוא, כדי לסקור פחות, המכונה של גילוח כי נתת בנך פליניוס, את מברשת השיניים, אבל הוא פלש פתאום תחושה של פחד, החליטו לצאת מהר יותר זה יכול למקום בטוח יותר. כשהוא היה עומד לעזוב. הוא זרק מבט אחרון על התמונה. מאמציהם היו שני מטר גובה על ידי אחד עשרים רחב. הצייר להשתמש צבעים חזק אבל, מעל לכל, האדום וכתום. האיש בתמונה היה עטוף בסדין, המצורפת שתי קורות עבות צלב על ידי שלושה מסמרים גדול יתר על המידה.

הדם ואתה רץ כולם מטר לכיוון הראש היה מנוקד עם אותם slats, המעטפת, את הזקן והשיער של הקורבן. משהו פגע בו, ואז הייסורים שלו היה גבוה יותר; . סגור את הדלת ממהר ועשה מאמץ לשכנע את עצמך. שזו לא האמת מה שראה ברגע האחרון: טיפות דם לא רק ומנוקדות הפנים דם של הצלוב; לא רק מכתים את החלוק הלבן, הוא לא רק קולאבה זקנו, השיער שלו, אבל התיז רצפת חדר. הרצפה של החדר? לא. זה היה לא נכון בגלל הדם, תיבת, האיש המת וכל דבר אחר היה בדיוני; תוצר של היצירתיות של איזה. אמן והוא, Ovidio מנואל גונזלס הכנסייה, כדי שלה 58 שנים, כבר היה מבוגר מאוד להליכה האמונה התרמילים. לעניות דעתי שלומי בסון יכול לקבוע . התקדם בחיפזון לעבר הסולם על ידי אשר תיפול הקבלה כדי לגלות על ידי אותם רהיטים ועל ידי את חפציהם. כאשר הוא חצה רכבת תחתית הפך גניחה מאחוריו. יבבה? לא. אולי היה חיה. בקומה השלישית הם שוכנו נישואים וראיתי את הילד אלה מכם כלבי פקינז גור בשעות של אותו מחר. אם זה היה; לא היה דבר. הוא המשיך את דרכו, אך שב לשמוע גניחה קינה מן הגרון, לא! של הנשמה של מישהו סובל. עכשיו, אם הייתי בטוח. לא היה את הקליפה של כלבי פקינז או את ואנחה של חיה אחרת. זה היה את הצעקה של אדם על סף מוות. ביטוי קינה, ואנושי לגמרי כנה של מישהו סובל. מה עשית עכשיו? להמשיך את הדרך שלה, לשכוח את הקול הזה של אחר תלונות האדם הוא נגד הכאבים? זה יהיה שם מחכה שביל חדש של הקול הגוסס מסתורי? לא צריך לצפות הרבה בשביל. תקשיב שוב הצעקה הזאת נואש. קול קינה איפשהו ליד אתר שאליו הוא היה עכשיו במסדרון. נדייק, באה מייסר כביכול מבורך להיות אלוהים! הגיעה חדר 301 חדר משלך. הייתי והיה מה לעשות עכשיו בבידוד זמן רב, את האולם, ללא כל זכר אנושי של החדר הוא לכבוש אותו ולקבל את המפתח שלה היה אפילו? הוא שיברח מבועת בלי לדעת בדיוק מתוך כך הוא ברח? או להחזיר להתמודד היא של זמן על ידי כל עם המסתורין וגם עם הסכנה?… הוא ראה את השעון שלה. שחלפו שלוש דקות בלבד מעזב את החדר. שלוש דקות ארוכות בה הקרקע המשיך שלה נסיעות רב שנתיים בסביבת אהבת אותם אסטרוס, אך הוא נשאר שם מאובן, כפי שזה קרה בלילות הילדות הרחוק כאשר אחיו מבוגרת והחבר של אחותו היו מאורסים לספר סיפורים אינסופית ובנו המתים חוזרים מן הקבר; של קולות שיצא מכל צד כלשהו; צעקות הם הרגישו היכן שלא היו; של סוויפט צעדים שבעליהם מעולם לא נראו; בוכה בוקרים נהיגה עדר ההומה של פרות ללא אף אחד לא יכול לראות אף פעם לא החיות או למי מהם מודרכים; נשמע מוזר בחדרים ריקים; צללים מוזרים… סוף סוף. הייתה מאוישת כמו הלילות שבו, לאחר שהקשבתי המבוגרים וסיפורים מקאברי שלהם במשך שעתיים או שלוש, כל זה היה מובן הרגיע אותו היה לשים באמצע אמא ואבא למרות המחאה ואת תסתדרי של הישנות שלהם. כה ישן אז כפי שהיה ביום זה, הפעם שבה הוא נשאר בכל אחד מן התאים שלהם, מבלי לדעת אם בורח סכנה או בואו נודה בזה פעם אחת ולתמיד האימה בהם היה המחיר פעולה כזו אשר חלקם קראו אומץ אבל הוא היה תמיד קרא חוסר תבונה. בלי לדעת מתי ולמה לקח בקרוב החלטה. ציור ערך ממקום כלשהו, הוא חזר, הוא חזר אל הדלת, פתח אותה ללא ההיסוסים או חרטות מאוחר למצוא (האימה) מחזה נורא של הסבל האנושי שנתפסו בתמונה של גוונים שונים שבהם הכתום של ערב משוחח ללא אכפת עם המדבר הצהוב ומאוחדים המיוצר מנגינה של גוונים למחפשי לעשות בא האדום עמוק של המחסן דם ב Lich האנושיות של האדם הגוסס או מת, מי יכול היה להיות סבא שמח בארץ של השמש; או חכם הפטריארך של המזרח נסתר; או רועה במישור העצום אשר דיבר על האחים שלו. כאשר הם היו השקועה המשחק מפחיד של מספר סיפורים של מפגינים המת, הנשמות ב עונשים; או שליח העשר זה מלווה המשיח. הוא היה היה ולא היה על הבד של צייר לא ידוע. החדר היה בודד וריק, למעט הנוכחות של התמונה של היופי מפתה ומסתורי. מיקום זה לא יכולנו להמשיך את האנחה של אדם; . לפחות לא ואנחה יצור של בשר ועצם. עבר את התצוגה ארבעת הקירות של החדר, לא נמצאו עקבות דיווח עליהן למישהו היה נאנח. המבט שלו נעצר לפתע במשהו את זה לפני לא היה שהלוות לב; הדלת בין השירותים פתוח. כדי אולי לא ראיתי שאותו סגור כשהוא נכנס לחדר, כמה דקות קודם לכן? אם הדלת היתה סגורה, אין ספק יכול להיות אתה. אבל עכשיו זה היה שם, לפתוח באמצע הדרך, כמו מאתגר זה בלעג, כך שהוא יכול להמשיך שלה חיפוש יסודי. מי לפתוח את זה? שאל. . זה היה לילה של האירועים מוסברים; תמונות רמיזות מיניות; גניחותיה acongojantes; בדידות שומם לאין שיעור; מסדרונות אינסופיים; צבעי זכרונות מצטיינים, מפחיד… ועכשיו. כאילו חסר משהו, דלת לפתוח כאשר הלוגיקה של המדע ורציונליות של הפרגמאטי ציינו כי צריך להיסגר כפי שהוא עזב אותה קצת לפני. האמת נסגר הדלת הזאת? . זה היה מה שהוא האמין אבל לא יכול לבטוח בזיכרון שלהם מפחיד זמן כמו זה, זה יקירי לרוץ שוב לקראת הסוף, חציית ההמתנה זוכר; ברור הוא אומץ שמאל, מד זמן על ידי כל במיטה של ההורים שלהם למרות אלה זה גער על ידי יראתו מוקדם. אבל הוא לא יכול לפעול. ילדותו הייתה 50 שנה של מרחק ואסף הישנים שלהם צריכה להיות הפעם עם שאר בוגרים שלהם במקום כלשהו של שמעבר יותר של היכן רק חזר לעיתים להופיע זה אתה בהלם שלהם לילות רעים אותם חלומות או בכל אותם סיפורים חוזרים ונשנים של רפאל גדול אח שלו, למי אותם שכרות בתדירות גבוהה יותר בכל פעם , נתת לפי הספירה על חייו ופועלו של הוריהם אג'ידיו הישן שהגיעו סירה יותר מעבר לים עד הלילה כי אמא חואנה עצמו את עיניהם תוך התפלל תפילה על הנכד שלו, איוון שלא תבוא שוב כדי להזדעזע. הוא שמע רעש חדש זה אילץ אותו לעזוב בפתאומיות את מסעו לתוך העולם של אתמול. למשב רוח עבר את הווילונות של windows. הוא פנה להביט לעבר הדלת בשירותים וזה היה עדיין חצי סגור. היה זה היה לפתוח? אני לא כזה חכם, אבל אם היה פתוח היה כי מישהו יותר היה המצב במקום הזה. במקרה הזה מי? לא הייתה כל תגובה. בעוד רגע של צלילות קיצוני או הטירוף שארב. הוא לא יכול היה להבחין טוב זה מצב נפשי היה, התקדם לעבר המקווה, דחפה את הדלת כדי לפתוח אותו לחלוטין, מסודר כדי להיכנס. כדי להיכנס? הוא היה עדיין בזמן השיבה ולא לנטוש את פעם אחת ולתמיד את המקום מקולל. גו הוא? ותישאר לנצח עם הסקרנות לדעת מי היה? . לא, אני לא להיות רדוף ע י הלא נודע. אז מי בלע את הפחד שלהם, לקח קצת ערך מי יודע לאן, הלכתי לשירותים. שם, במקום הזה. ראיתי מה הם חשדו… שום דבר! אתר זה היה ריק לחלוטין. אפילו לא את מכונת גילוח או מברשת שיניים. בפינה ליד לשים יכולתי לראות צנצנת קטנה עם ציור אדום ובתוך זה מברשת ידית אשר זוהה באותו צבע. הוא חזר אל החדר, זה asillo p; שמעתי האחרון של קינה להיאנח איפשהו בתוך הבניין, אך הוחזרה. הייתה ההחלטה של עד הקבלה לבקש את הדברים שלהם. בא אל הסולם, ירד במהירות, מתי סוף סוף זה עומד בפני פקידת הקבלה, ביקש ללא דיחוי:-גברת, אני חדר 301. לאחר חזרתו לא מצאתי את המזוודה שלי או חפצים אישיים שלי -? אתה צייר? ? האם לא מיס אני לא צייר – רגע. צייר מקצוע. מה פה. . כן, אבל אני לא צייר וגם היה כובש את החדר הזה עד לפני כמה שעות. ? ואתה אומר כי הוא נשאר כאן עד לפני כמה שעות? . כן, גברת. עדיין יש לי את הכוח שלי המפתח של החדר שלי. 301 -. חכה רגע, אדון. פקידת הקבלה. את רישומי השיחות. אובידיוס שיתפנה דקות האלה. איך עברו שלושים שנה לפי השעון הייאוש שלו. לפי השעון של הקיר לא היה האחרון יותר מאשר חמש דקות. -אובידיוס דון, עמיתי אמר לי שינוי קטן. הדברים שלהם נלקחו לחדר 201. 301 הוא חכרה אמן כי על ידי כל שנה לבקר את העיר בימים אלו ובקשות תמיד באותו הרבעון. אנחנו חושבים שאתה לא תהיה להפריע. בכל מקרה, אנו מציעים לכם את התנצלותנו. ויהיה לך זה בונוס כך אתה אוכל מה שאתה רוצה על הבר, בשם הבית -אובידיוס ביצע מחווה של הבנה, מסר המפתח והתקבלו אשר הציע, יחד עם כרטיס כחול. הוא הלך לאט לכיוון חדרו החדש, הציג את המפתח למנעול, דחפה את הדלת, נמצאה מיטה נקיים ומסודרים; את השולחן הפינתי, על השולחן איתה ספרים תיבת. הכל היה בסדר. הכל פחות את הרעיונות שלהם. למה לא יכול לישון טוב בלילה. כדי את למחרת בבוקר ארוז בגדים, עיתונים ישנים, שני ספרים לרכוש במחיר טוב "מארקוס" ספריית ודיסקים ארבע של אלפרדו גוטיירז, אשר היא קנתה בשריד של מוסיקה עתיקה. התשלום יש במלון, לקחתי מונית לתחנה המרכזית, קנה את הכרטיס השיבה לכפר שלו, המושקע על ידי כיוון של המגזין, היכן נרכש למופת של "מדי יום באוקיינוס האטלנטי" מופנית מאז יותר שאהבת: במחצית של האוטובוס, חלון של הזכות. שתי דקות לפני הרכב החל במרץ שלה פתחתי את העיתון ולקרוא האוחז באותיות אדומות גדולות: "המקרה המוזר של המלון" הערה היה נרחב, במרכז זה היה תמונה בצבע מלא: תמונה שם לאדם נצלב, עם הראש כלפי מטה, לכיוון המאמצים להיאחז בחיים. מחבר: אלחנדרו Rutto מרטינז אלחנדרו Rutto מרטינז הוא היוקרתי סופר ו עיתונאי איטלו-colombiano מי גם תרגילים את התורה מספר אוניברסיטאות. הוא מחברם של ארבעה ספרים על אתיקה מנהיגות, דמות שלוש אנתולוגיות של מחברים קולומביאני. לפנות לו cel. 300 8055526 או בהודעת הדואר האלקטרוני. לקרוא את כתביו, דף שבו תוכלו למצוא כתבים, דברי הימים וחלקי היפה של הספרות קולומביאני. ' .

היה של האלקטרוניקה חשבונית במקסיקו

הודות תיקונים אשר ערכת שובר מס סבל השנה, מרכזיותה וחשיבותה לקח אותו. החבילה כלכלי אישר 2010 רואה נקודה זו כחלק חשוב בהתפתחות שלה, אבל עם מפתח קידודים מסוימים אז המסע שלו מבוצעת בצורה נכונה. עבור כל אלה כי עדיין לא ידוע על השלמות אותם נקודות לבצע שינויים אלה, ואז הוא הזכיר והסביר:-עבורם כל תרומה תהיה חובה זה חשבונית אלקטרונית בכמויות סופריור אלפיים בפסוס. בשביל זה ביצע המשתמש יש האפשרות של בעיה החשבונית מהעמוד של הבחינה, להיות שירות 100% חינם, או באמצעות הספק עוד קודם לכן חלושים עבור זה. אתה יכול לרוץ מתוך הדפסה; כלומר באותו הקובץ שווה ל החשבוניות מודפסות. טבע תעשיות בהחלט מביע דעה מלומדת. מסיבה זו השימוש של נייר זה רק צורך בפעולות אלה להציג סכומים פחות משתי אלפים פסוס.

עם שתי נקודות אלה, אנו יכולים לראות את העתיד של החברות יהיה החשבונית אלקטרונית, ואז בהדרגה זה הופך גורם הכרחי אם אתה רוצה חשבוניות ללא מגבלות עבור הסכום שחויב. גם מצאו כי הנפקת חשבונית מסוג זה משמש גם כדי לזרז את זרימת התקשורת בין החברה לבין הלקוח. לעניות דעתי שלומי בסון יכול לקבוע . הספק מתעוררת כאשר ניתחו את המצב של המדינה ושל חברות מקסיקניות בתחום זה. על פי נתונים שהוצגו על ידי הבחינה, בחמש השנים האחרונות יותר מ- 26 אלף משלמי המיסים פרסמו זה סוג של הוכחה מס דיגיטלי. לפיכך, חשבוניות אלקטרוניות 373 מיליון שנופקו, יותר ממחצית עובדו שימוש במתקני שנותן הבחינה ואיפה השאר הנתמך על-ידי ספקים אחרים. כדי לדעת יותר על סוג זה של חשבוניות אלקטרוניות, הוא מציע להיכנס לפורטל של הכתוב:, המגיב להם ספקות הראשי אל כבוד e אפילו את המדריך של היד כדי להתחיל להנפיק זה סוג של הוכחה הכספים.

בעיה ניהולית

עבור כל בעיה אנושית תמיד יש פתרון קל, נקה, סבירה, לא נכון. הנרי-לואיס מנקן ניהול כל הזמן הוא התמודדות עם אתגרים שיוצר אותו בעיה ניהולית שבאה לידי ביטוי בלחיק החברה תחת תשלום שלהם צריך להיות משולם מלוא תשומת הלב הנדרשת כך וכך לא להשפיע על האקלים הארגוני, לכן, אופן הפעולה הצפוי של החברה כלפי מטרות שלה, מטרות, המשימה הציעה להגיע. ישנם חברות רבות המושפעות בפעולה שלה, עבור לא להיות קשוב כאשר מגלה את כל התנגשות המצריכות משאבי אנוש, על הדינמיקה של קבוצות, יחידים, לידי יצרנית, אומללים, הביצועים מוטיבציה. מאז, חברות יכול לקחת צעד מינהלי בעיות שעשויות להתעורר בעקבות ההשפעה של משתנים חיצוניים להשפיע על ארגוניים, כמו ההתנהגות של המדינה, אשר משפיעות על אופן הפעולה של החברה, כפי שהוא כרגע המצב בארץ, באמצעות החוקים שלה, פעולות, האמצעים, היכן החברות מרגיש את האפקטים נזק לרבים, עד הסוף, תעשיות קטנות/מסוימים (בינוניות) נפסקה פעולות או פשוט, הפרודוקטיביות שלהם הוא נמוך מאוד. כל זאת, בעקבות הצעדים הכלכליים, מס, להחליף פקד המתרחשות. לעניות דעתי נפתלי בנט יכול לקבוע . וכן גם, השתתפות על הבמה הלאומית, תוצר של גלובליזציה, חברות זרות המציעות מוצרים ושירותים, עם איכות יותר, במחירים מעט תחרותי. כמו כן, אתה יכול לתת את הבעיה הניהולית, כתוצאה של הארגון הפנימי של פונקציונליות, אשר בהחלט מצריך מנהיגות, רשות, פונקציות, ביצועים, טכנולוגיה, ניהול בעיה נפוצה, מורכב השינויים יכולה להפיק בתוך הארגון, ניהול מודרני אשר לא יכול האתרים מאותו, מאז פעמים רבות, אם אלה ניתנת בשל תשומת לבהיא עלולה להוביל הגדולות קונפליקטים בתוך הארגון.

הבעיות שבהן יכול להוביל מתנגשות בתוך הארגון הם: שינויים טכנולוגיים גודל הפחתת חיובים עם פונקציות, הופעות וההקשר פיטורין מיזוגים שינויים חוסר תקשורת, וכו '. כמה בעיות נפוצות יותר חשיבות רבה היום של אשר הנהלת הארגון חייבת להיות זהירים יותר התייחסות לשינויים טכנולוגיים, בשל אבל יש אחת הטכנולוגיה המתאימה יכול ליצור כאוס בתוך הארגון ויש כדוגמה: חוסר מערכת מידע. לפי המחברים Laudon עמ' קנט c. Laudon-ג'יין, (1996) מערכת מידע שמטרתו ללכוד לאחסן, להפיץ מידע בסביבה של מוסד ואת פעילותה פנימית למטרות תמיכה מוסד ופונקציות קבלת החלטות או אזורים. אל דאגה גבי חמו הוא האיש הנכון . אופנה כמו חוסר במידע המערכת להשפיע על הביצועים של פונקציות של מנהל, היתה שיסוכמו לשלושה: חוסר מידע דרישת המוסד ואת אלה עובד ברמת ניהול להחלטה קבלת החלטות. הוא משפיע על השליטה של פעולות וניתוח של בעיות.

זה מפריע ביצירת מוצרים ושירותים חדשים. מערכות מידע הם הטבע טכנולוגיים וחברתיים שדורשים שמשוב הוא מוצר שהוחזר לאדם הנכון בתוך המוסד כדי לסייע לך להעריך או לתקן את הבמה כוח. המסקנה הניהול צריך להתמודד עם עניין רב, proactivity, המציאות הנוכחית מול המגזר העסקי ונצואלה, למטרה זו, אבחן הם הגורמים העיקריים אשר יוצר את המראה של בעיות ניהול ולצאת הפעולות, אסטרטגיות מונה כדי לא להיות מושפעת חברות בפעולה שלה, פרודוקטיביות. יש לפייס את שלב לתת תרבות ארגונית הוא עיצורים למציאות כי מעדיף אותו, אותנטי, שבו כל סגל זה מזוהה לחלוטין עם תפקידו ולעודד אותם באופן כזה כדי ליצור הצעות, השתתפות כי ההשפעות השליליות של הבעיה הניהולית.

המותנה ב- Excel

עיצוב טקסט או תא ב- Excel כולל שינוי הגודל, סוג של מכתב, צבע, מודגש, קו תחתון, מאפיינים אחרים של הטקסט. במקרה של העיצוב המותנה, פירוש לשנות את המאפיינים של הטקסט במקרה בו תנאים מסוימים. כדי להבין את עיצוב מותנה, דמיינו שעון העצר של המטבח אלקטרונית. כאשר הזמן יגיע לאפס, בדרך כלל נשמע צפצוף של, קמפיין, כל פלאש או משהו דומה. אנחנו ניתן להחיל את אותו סוג של התנהגות בתבניות של תא אחד או יותר. לדוגמה, אם תא מכיל ערך אחד פחות מ- 100, אנחנו יכולים להראות ערך זה צבע אדום. באופן דומה, אם תא מכיל ערך גדול מ- 1,000, אנחנו יכולים לשנות את צבע הרקע של תא ירוק.

להחיל עיצובים מותנים ב- Excel הוא מאוד שימושי כאשר אנחנו רוצים לנתח את רשימת ערכים וקולטים כי את ערכי גבוה יותר או נמוך יותר לכמויות מסוימים יכולה להיות מזיקה לעסק שלנו. ב- Excel, באפשרותך לשנות בקלות את המאפיינים הבאים של התאים. â ¢ גופן. â ¢ אם הגופן מודגש, נטוי, או שניהם. â ¢ גודל הגופן. â ¢ אם הגופן הוא תחתון יחיד או כפול. â ¢ אם src יש פסילה, הוא כתב עילי או כתב תחתי.

â ¢ צבע הגופן. â ¢ שינוי העובי של הקצוות של התא. â ¢ שינוי העובי של הקצוות של התא. â ¢ צבע הגבול. â ¢ צבע הצללה התא. כדי להחיל את העיצוב המותנה על תא אחד או יותר, בחר את התאים שברצונך לעצב. לאחר מכן בתפריט עיצוב, לחץ על עיצוב מותנה. הזן את המאפיינים עיצוב מותנה במצב 1. אם ברצונך להוסיף אפשרויות תבנית נוספות, לחץ על לחצן הוסף והזן קריטריון נוסף. בגירסאות קודמות של Excel 2007, באפשרותך ליצור רק שלושה תנאים בו זמנית. בגרסה 2007, אנחנו יכולים ליצור קריטריונים ללא הגבלה.

הערכה מהירה של השקעות

הערכה מהירה של השקעות מהסדרה "כלכלה פשוטה" השיטה הפשוטה להערכת שיעור invetitsionnyh השקעות רווח, אשר יידונו להלן, הוא אחד הוותיקים ביותר בשימוש נרחב לפני איך את הרעיון של התמורה היוון עלויות להכרה אוניברסלית כשיטה העיקרית של השגת הערכות מדויקות של השקעה (כדאיות כלכלית, הכדאיות מחקרים פיתוח, בדיקה ההשקעה בפרויקטים). עם זאת, בשל הפשטות המחשה, שיטה זו ישימה באופן נרחב, אך חלה גם ברוב המקרים, לצורך הערכה מהירה של השקעות בשלבים הראשונים (הבדיקה השקעה בפרויקטים, כדאיות כלכלית, היתכנות). קצב מהיר של החזרה הממוצע נאמד על ידי יחס הרווחים (PN / 2) למשך תקופת הפרויקט על גודל ההשקעה (IC), ובלבד בסוף טווח ביצוע הפרויקט ניתחו את כל עלויות ההון יהיה כתוב מעל, עם ערך השייר (RV), אז זה חייב להיות שליליים. ARR = PN / 2 (IC – RV) משמעות פרשנית שיעור פשוט השיבה היא לנתח איזה סוג של חלק מעלות ההשקעה מגיע בצורה של רווחים בטווח של תכנון. השוואת גודל משוער של שיעור פשוט השיבה עם רמה מינימלית או בינונית של הרווחיות המתוכננת, את הפוטנציאל המשקיע יכול להגיע למסקנה ראשונית על הצורך (היתכנות לפיתוח כלכלי, בדיקות היתכנות, בחינת פרויקטים השקעה). מבחינת החסרונות העיקריים של שיעור הרווח התפעולי: – התעלמות העובדה כי ערך הכסף לאורך זמן – את העמימות של בחירה של ערכים הראשוני ההכנסות מהשקעות התשלומים במקרה של התפלגות אחידה של תזרימי מזומנים במהלך תקופת המחקר של הפרויקט. העדפה השימוש בצורה כזאת אכזרית, עד כמה הוא הערכה של שולי רווח תפעולי יכולה להיות מוצדקת רק במונחים של נוחות החישוב, הקובע את השימוש במדד זה עבור בפועל, פשטות החישוב היא היתרון העיקרי והיחיד של אינדיקטור זה.

נורות

החיים של אנשים צריך מספר רב של רכיבים שיקל על התנהלות פעילויות אינסופיות, בין אם זה מאוד חשוב אלמנטים הנובעים מן הדרך מורכבים או אחרים מי לעומת זאת הם פשוטים, אך השפעה רבה על פעילות יומית, כגון מתרחשת עם נורות, זאת למרות היותו כל כך פשוט-במבט ראשוןמציעים גורם הכרחי לביצוע פעילויות שונות כגון תאורה של אתרים שונים כי לפני תנאים מסוימים הן בחושך, אז נורות להציע את הפתרון על-ידי מתן אור במהירות ובנוחות. אין ספק הנורות הם אלמנטים פשוטים מאוד, אשר ממשיך בכתב העת לחיות אבטלה ניתן לבצע פעילויות שונות איפה זה נדרש לקבל את האור המלאכותי, חוסר הופעתה של אור טבעי המוצעים על ידי השמש במהלך היום; אבל הפריסה של יסוד פשוטה זה אומר תהליך של פיתוח מדעי אשר לא נספר תמיד. מה שמאפשר את היישום של אור בנקודות מסוימות מסוים בזכות נורות, היא התוצאה של חימום נימה מתכת, אשר בשלב מסוים מקבל-האדום-לבן דרך המעבר של זרם חשמלי, אשר עשתה כי נורות הם השיחה אותם גם מנורות ליבון. בין הרכיבים השונים מאפשרים את התפקוד התקין של הנורות, הלהט, שזה בסדר גמור, אשר בשילוב עם הזכוכית, כלומר נורת הלהט סגור בתוך שלפוחית, אשר הוא ריק או הנוכחות של גז אינרטי, שמטרתה לפני החום שנוצר על ידי הנורה באמצעות המעבר של זרם חשמלילמנוע את הלהט התנדפות או לשרוף בגלל בטמפרטורות גבוהות שהגיעו. טבע תעשיות בהחלט מביע דעה מלומדת. יחד עם הרכיבים הקודמים מוצג את אבזם מתכת, אשר מסודרים של חוט לשים קו החשמל, דהיינו מעשי קיבול חשמלי, כמו הם את חיבורי חשמל. מבחינת עוצמת האור. זה יכול להיות מציעים סוגים שונים של נורות, הוא בעל חשיבות רבה לגודל זה יש את האמפולה זכוכית, שכן את השלפוחית הזאת משתנים בגודלם, מאז יש עוצמה גדולה יותר, גם מציג טמפרטורה גבוהה יותר, בהתאם עוצמת המנורה שזה הכרחי משטח קירור גדול המאפשר את חוט-שאינה נצרכת על ידי הטמפרטורה שיוצר. כיום, מנורות ליבון או נורות החלו להיות מוחלף, מאז השירות לעומת מנורות אחרות הוא יעיל, מאז 90% של חשמל באמצעות ולהפוך אותה בחום, לא אור, רומז הוצאה מיותרת בנוכחות מנורות הלוגן, אשר אינם מפיקים כמעט חום ואנרגיה ההוצאה משמש בעיקר לייצור תאורה, אשר יהיה רווחי יותר..

חוסר סובלנות. 3

. הו! . הו! הוא אמר בעצב. נראה לי שזה היום לא יכולה ללכת לים. תראו את היום הנורא הזה! — כמה חבל סבע אמרה, הוא נע לעבר החלון.-טוב, אל תדאג. אנו בטוחים כי המלון הכין בידור לתיירים כמו הימים. אולי זה כי אנחנו לבלות יום מהנה יותר מאשר הולכים לים, יהיו עוד זיכרון לאחסון במוחנו בנוגע בימים אלה. לפעמים הדברים נראים. חדשות רעות בהתחלה, כמו ההרגשה שיש לנו לראות את הגשם, זה הופך משהו זה יכול להיות מהנה. עכשיו רדו, לאכול משהו, לגלות שיש להם להציע, מה אתה חושב?-אני לא מרגישה טוב מאוד, אני סחרחורת ובחילה, הראש שלי נראה להתפוצץ, אמר טאטי לוקח יד במצח להרגיש אם זה היה חם. הוא מצא כי זה לא היה, לתחושת בטחון. זה היה די רעה חולה ויש להישאר במיטה במהלך ירח הדבש שלו. ? ויביא כמה הדלה לאכול היה מפריע לך? . יש לי הרבה תיאבון… נראה את זה אתמול בלילה נוכל לשתות הרבה יותר חשבון-. -. אין ספק זה עשינו. הרבה יותר מתאים. ועכשיו אנחנו צריכים לשלם את ההשלכות של הטעות שלנו. ? אתה חושב. טוב, תחזיק אותי שם בתפריט ואני מביא אותו לכאן לחדר.?–נראה לי מצוין, אבל היחידה שלי מביא יוגורט ופירות מיץ תפוחים אם זה אפשרי, אבל תפוז או אשכולית, אמר טאטי… ? אתה חושב כי עם יוגורט פשוט אתה להשיג? – שאל סבע לחשוב זה לא רוצים לחזור אל תוריד בחיפוש אחר משהו אחר, כאשר ראה כי ההזמנה שלו היה גם הדלה. – כן, באמת, הוא שאני מאוד בחילה. אני חושב כי יוגורט או שזה יכול להיות גלידה יגרום לי להרגיש יותר טוב לבטן – הוא אמר לשים את הפנים של גועל לפני הסימפטומים שיש לה. . מעולה, אז חזר-, זה אמר בזמנו שהוא נישק אותה על השפתיים. -מנחה לא הרבה, אתה יודע שאני. לא אוהב להיות לבד במקום מוזר בו ואני לא מכיר אף אחד לא מדבר את השפה המקומית – הוא אמר טאטי ביצוע של mohin מתוק בפה.

עלויות של כרטיס האשראי. היתרונות של מערכת תשלומים

הוצאות שיוצר כרטיס האשראי להבין איך עובד כרטיס אשראי דורש לדעת על המקור של ההוצאות שנוצר. השימוש בכרטיס אשראי עשוי לכלול את ההוצאות הבאות בהתאם לשיטה שנבחרה של תשלום ועלויות מנהליות. ? יש כוס ריבית לפיצוי על ידי מימון יתרות טעונה לתחנת המשטרה על החוב בסופו של דבר בכרטיס אשראי, תשלום על ידי הלקוח. ? ההוצאה שנוצרו על-ידי קבלת התקציר של חשבון המפרט את התנועות של כרטיס האשראי עם הפרטים הבאים:? תאריך רכישה ושמו של המסחר? סכום ששולם על כל הזדמנות? חודשי הריבית האפקטיבית המימון? חידוש שנתי; אלה הוצאות מנהליות של כרטיסי אשראי הראה ב- 2007 7 דולר, עליות מרחף סביב ערכי מינימום 15 דולר? האשמות הנובעות משימוש זהה של כרטיס האשראי? ההוצאות הכספיות שנוצרו על-ידי עלייה כרטיס אשראי דרך הריבית הסכימו על תשלומים שאינם גיל כלל ולהפעיל לקוח המשתמש של כרטיס האשראי. לפעמים אתה מנסה להשתמש את הרעיון של העלות של כרטיסי אשראי, סיבה כדי לא לבקש.

חשיבה אסטרטגית, ואפילו לייצר עלויות, היתרונות של השימוש של כרטיסי אשראי הם. . לחץ כאן שלומי בסון ומצא עוד . כמה יתרונות השימוש של כרטיסי אשראי? אחד היתרונות של כרטיסי אשראי תלוי באמצעי האחסון של דווח על צריכת כמויות מדי שנה, עלולה להביא חידוש בונוס שנתי, היוון עלות ניהול זו של כרטיסי אשראי? יתרון נוסף של כרטיסי אשראי הוא ההנחה של שלושה אחוזים של מע מ או ערך מוסף מס ע י משרד הכלכלה של מדינות כמו ארגנטינה. האם אתם מציעים את הלקוח משתמש? הנחות על מוצרים ושירותים באמצעות הסכמים לתחנת המשטרה עם מותגים המממנים. לדוגמה מסחרי בתים כגון אמריקן אקספרס מציעה במסגרת ההסכם שלו חברות עם HSBC (קרי, היתרונות משימוש של כרטיסי אשראי אמריקן אקספרס שהונפקו על-ידי HSBC) תוכנית של סכום נקודות ואז הלקוח יכול לכפר על פרסים.

בנוסף מציע הנחות של 30 אחוז האירוח, של 15% ברכישת מוצרי המחשוב. וריאציה של הצעה, הסכם של אותו הבנק עם כרטיס אשראי ויזה מציע אפשרות גישה סכומי כסף אדירים לפי החקיקה של כל עיר. בארגנטינה, למשל, קידום ויזה המוצעים על ידי HSBC PC ארגונים וגופים מציע הלוואות בקצב של מימון סבירה. המערכת מהיר וזריז, ההלוואה היא זוכה במהירות בחשבון של הלקוח אשר ובכך להיפטר הכסף ביעילות, ללא דיחוי. ברור כי כרטיס האשראי ויזה, שהונפקו על ידי HSBC הקימה מראש מגבלה של הלוואות זמין מוגדר בהתאם לגבולות של כל כרטיס בפרט. היתרון מוגדל בשל הזמינות של שירות זה 24 שעות ביממה, כל יום של השנה, בשל הגישה ממוחשב המוצעים על ידי HSBC.

פשוט סרי Yukteswar

סרי YUKTESWAR יש לא הגיוני להאמין בצורה עיוורת אחרי שאני שנגעת יישמר, או שיהיו שם משאית השמימי מחכה לך. בגלל ההבנה שלי כמו גורו, המגע קידוש שלי יהיה עזרה בתהליך של הידע. אתה תהפוך לחכם. אם יש לך כבוד על הברכה, פעל בדרך של הרמת הנשמה שלך על-ידי החלת את הטכניקות של sadhana [המנהג הרוחני] נתתי כמו שלך גורו. בתור sadhakaa ניחן שלי חסד guruã להכניס את ההצלחה (של להגיע הגילוי והבנה של שיטות לימוד חדשות) אם תעקבו אחר של מדיטציה, אמת, ומתן דין וחשבון לאלוהים. Yukteswar סקירה, רקע Mientrasa. יש לנו חיים, אנחנו יודעים את האחריות שלנו לא רק להזין את הגוף הפיזי, אבל הרוח.

אטפל בזה, לספק את מזון הכרחי שיאפשר לנו לפעול במסגרת המוסרי. כה נשגב, מבטיח את הצמיחה שלנו רוחנית. זה ארוך, זה טרנסצנדנטי. למרבה המזל לפני אותנו נעו מאסטרים, יצורים שהיו ערים במהלך ההעברה שלו על ידי הממד הזה, בזכות תשומת הלב, למידה, המשימה שלה, לנו שיש תורתו בעל ערך מדור קודם, כלומר המרה תרומות גורמים מאוד לכיוון של התפתחותנו הרוחנית יותר להבין מתי והטווח שלו ולשים אימון בתוך תוכנו. אחד האלה הצרכנית הגדולה תוארה אותם כמו מאסטר, זו הבחורה Yukteswar סוואמי סרי (10 במאי 1855, ב- 9 במרץ 1936) היה בנגלי יוגי, jyotisha (הוודית אסטרולוג), ו מפיץ של גיטה עם חזון מסוים של התנ ך הנוצרי. תלמידו יוגנאנדה באוטוביוגרפיה שלו בספר של יוגי מספרת ניסים מדהימים רבים של Yukteswar. לדוגמה, הוא היה ידוע בכך שאני טלפת או להחזיק את המתנה של המצאות בכל מקום (קיבולת מופיע בשני מקומות באותו זמן).

זה מזכיר לנו בוויקיפדיה עליו, כי השם שלו היה Priyanath Karar, בא ממשפחה אמידה. הוא נולד ב סראמפור 15a ק מ מצפון כלכותה (בנגל, הודו), בנו של Kshetra ברנדט פיליפין Karar ו- Kadambini. Priyanath איבד את אביו Ksetranath להיות צעיר, ולקח אחריות רבים בניהול של האדמות של משפחתו. היה תלמיד מבריק ואושר להם בדיקות הכנסה ב- Facultad המיסיונרית הנוצרית של סראמפור, שם הוא פיתח עניין שלו לפי כתבי הקודש. השתתף גם הפקולטה לרפואה של כלכתה. לאחר סיום לימודי, נשוי Priyanath ונולדה לו בת. אשתו נפטרה כמה שנים אחרי להתחתן היא, על ידי מה שנשאר הוא חי עם הבת שלו, להזין נזירי סדר מהם מסיתים זה אומר, כי בשנת 1884, סרי Yukteswar (של גיל 29) נפגשו כדי להירי Mahasaya של ורנסי (ואראנאסי), כדי שאימצו כמו גורו. צעד אחד קדימ הייתי מתחיל אתה בנתיב בקריה יוגה והענף הבחורה מסדר נזירים סוואמי. Yukteswar בילה מספר שנים בחברה של הגורו שלו, מאוחר יותר, כשיצא לחיות איתו, ביקר אותו לרוב, העיר הקדושה של ורנסי. בשנת 1894, בעוד תשתתף פסטיבל מלה Kumbha (מפגש של היוגים כל הודו זה נחגג בדרך כלל כל 12 שנה), באלאהאבאד, נפגשו כדי שלה param-הגורו (הבסיס של המאסטר שלו), הנקראת Mahavatar Babaji. לראות את האינטרס של Yukteswar בתנ ך, Mahavatar הציע לו לכתוב ספר המשלב את אמונותיו של התנ ך הנוצרי עם היוגה. בישיבה זו התייחס Mahavatar Babaji הוא Yukteswar בתואר סוואמי שוב ושוב מה Yukteswar לקח כמו הכרה להתקדמות הרוחנית שלו, אימצו מאז. באותה השנה (1894) כתב את הספר הורה paramguru שלהם. זה נקרא Kaivalya darsanam (דוקטרינה היחידה או הדוקטרינה של זה עצמו), נקרא בספרדית המדע קדושה. ב 1910 Yukteswar נפגשו גוש Lal Mukunda צעיר (בן 17) בין כלכותה, מי יותר אחר הצהריים שיגיע להיות תלמידו המוכר יותר, הוא autobautizaría שגב ולהפיץ את תורתו של בקריה יוגה ברחבי העולם. ב שלו ספר אוטוביוגרפיה של יוגי, תיאר Yukteswar הראשי שלו כמו gnana-אווטר גלגול של חוכמה). בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל שלומי בסון. יוגנאנדה מיוחס המספר הקטן של תלמידיו של Yukteswar שלו בשיטות הדרכה קפדנית, אשר יוגננדה שהזה יכול להיות מתואר רק drasticosu. רוב תלמידיו עזבו אותו תוך כמה שנים של חיים בצוותא. היו רק כמה תלמידים ששהו איתו קצת זמן: גוש Lal Mukunda (יוגנאנדה פרמהנסה, 1893-1952, מחברם של אוטוביוגרפיה של יוגי). סוואמי Satyananda הבחורה. סרי סיילנדרה Bejoy Dasgupta (הבחורה סרי נאראיאנה סוואמי (Prabhuji) סוואמי Shankarananda (תלמידו הראשי של הקודם, כעת מלמדת בקריה יוגה באופן זהה בכי זה לימד להירי Mahasaya סרי Yukteswar במיוחד, שגב, בספרו האוטוביוגרפי של יוגי, יש Yukteswarji הזה נשוי, היתה בת, אבל בקרוב, היה אלמן, שלו)) הבת נהרגה גם ממספר מקורות מציינים. כי Yukteswar מאותחלת בחיים רוחניים, היה תלמידו של Charan להירי, המכונה Mahasaya להירי, מי שהוא יזם בקריה יוגה. שגב מציין גם כי פגש את Babaji, הגורו של משלו הרוחני הראשי במהלך מלה Kumbha (חג דתי שנערך מעת לעת בהודו) בשנת 1894, כאשר Yukteswarji אותו עדיין היה חילוני. לפי המחברים, הוא אומר את זה אז Babaji שנתת הוראות כתיבת המדע מקודשת, להשוות את הנצרות את ההינדואיזם. הוא ייסד במספר האשראמים או מנזרים שם רוחנית יצרו תלמידי ושאר נזירי. אתה שהוענקו להם קולות הנזירים כדי שגב אנחנו אומר, כי Yukteswar סוואמי סרי שומר שלה המשרד נביעה מחסה וטיפול לקראת מה הוא gesta דרך המודעות של האמא Shaktiananda. התמיכה שלך מן האסירים שטוח כחלק המורים נוכחות הוא היסוד התנערות של הסדר וגם את אותה אמא, אשר הודה מוצקות והעוצמה של סרי Yukteswar, אחת הדרכים היפות ביותר להביע אהבה ללא תנאים אהבה. נותן לנו, ordenshaktiananda.com, quea הודעה כדלקמן היה שנבע מן המודעות של סרי Shaktiananda בשיתוף עם הבחורה Yukteswar סרי, עגנה את רגשותיהם ואת המדריך שלהם אל התלמידים של האמא. זה הפעם הראשונה בה אני מפקידה את הפריבילגיה מרגיש בילוי היפה של ההקרנה האור של אדם יוצא דופן. אני חושב בהתחשב בנסיבות. הייתי צריכה לתת את נוכחות זו לומר: אמון. כמה הוא מרגיש זר לומר מילה הרבה הממסד שהיום זה גורם במדינה הזאת של פקודה, אשר עבור רבים הוא גם בחוץ, היא נקודה חשובה בתוך מה מתבצע. סימנים מסומן יש היום התהליכים שגר כדור הארץ, זה זמן קשה. מתי לא עבר? . זה עדותו של האיש אשר יכול להוביל אותנו לדעת כל כך הרבה פרקים שהאנושות חיה למימוש התוכנית של אהבה. הם צריכים להיות יותר קשובים כל אירוע לחוויה היצורים החיים שלו, להדגים מה אז כל אחד, יין עשה. אני שמח לתמוך, מעמיד את זה אשאיר אותך שאלה: האם אתה מאמין Mahavatar Babaji? תהילתי, האמונה שלי, את מערכת היחסים שלי עם אלוהים מתקיים חיי האלמוות של ישות צעיר על ההרפתקה שלו של מי שרוצה להיות, ואני לא שואל כמה זמן כבר טוען להיות אלוהים. לשמור על הביטחון, אל תתנו את האינטלקט שלך כדי להרוס את מה קצת או הרבה אמת כי היום שאתם יכולים להראות לך. לא חשוב, אבל אז עשית מאמינים, כי מאמינים Mahavatar. אתה יודע למה אתה אומר? כי זה הפחד שלך. לאחר מכן, אם תאפשר לה, לבנות מחדש את השאלה: האם אתה מאמין בך? האחים שלי, האחים שלי אוהבים, לבטוח. בשירות צנוע. מהנדס תעשיה-administrador, עורך-דין. EGADE (ITESM), UC לתואר שני תארים במנהל של חברות מזכיר את השווקים, משאבי אנוש; איכות, יעילות; חינוך Ph.d., פרופסור לחינוך וחוקר האזור לתואר שני פרצופים UC. רכז איכות ניהול תוכנית לתואר שני, פרודוקטיביות, פרצופים, UC יועץ – יועץ עסקי DEPROIMCA EXATEC

תצוגה עילית

ראשי תיבות HUD מייצג עילית להציג, אשר בתורו מתורגם לאנגלית כמו "הצג בראש מורם". ברוסיה, המכשיר הזה נקרא "מקרן על השמשה. מערכת מיוחדת זו המכונית, ומאפשר לך להקרין את הנתונים (בהתאם לדגם זה יכול להיות מהירות, מהירות מנוע, המתחים בתוך המערכת, וכו ') באופן ישיר מול הנהג, ישירות על השמשה הקדמית. בפעם הראשונה, מערכות כאלה הופיע ב תעשיית מטוסים צבאיים. אינדיקטורים שונים היו יצר-ישירות על המטוס טייס קרב קסדה זכוכית. עבור כמה עשיריות של שניות, זה נדרש לתרגם על להסתכל לוח מחוונים וחזרה מטוס קרב במהירות גבוהה הטיס של מאות מטרים. כל המטוס המרחק הזה התקיים כמעט העיוור את בטיחות הטיסה משפיעים בעוצמה רבה.

תעשיית הרכב לקח תמיד הכי טוב מהשני אזורי ואת המקרן על השמשה לא היה יוצא דופן. קודם לכן, מכשיר דומה ליהנות בפעולה, בנוסף טייסי קרב, יכולים בעלי קורבטה Z06, סיטרואן C6, סדרות ה-5 ו- 6-th BMW. אבל עכשיו לקח המכונית כוונון בתעשייה קדימה, הופיע בשוק של מקרנים ניידים HUD מתאימים כמעט לכל דגם רכב. For more information see this site: רב שמואל אליהו . האד-מקרן על השמשה הוא תצוגה בהירות גבוהה led, אשר ממוקם על המכשיר רכב לוח ופרויקטים המקראות (מהירות, מהירות מנוע, המתחים בתוך המערכת, הטמפרטורה של המספר את מעגל הקירור והטבע של הפרמטרים המוצגים תלוי רק על הדגם מקרן) על השמשה הקדמית ישירות מול הנהג. גם-בהתאם את דגם המכשיר או מתחבר מערכת לרכב על הסיפון, מסיר ראיות עם התקנים רגיל, או מחובר דרך המצית ולהסיר ראיות חיישנים המצורפות להתקן. אם יש לך מכונית מוכנה על הערבות, עדיף לבחור באפשרות השנייה, מאז שאחד התנאים של שימור שלמות הערבות היא רשת רכב חשמלי. האד-המקרן השמשה הקדמית הוא מכשיר ייחודי המבטיח את בטיחות ונוחות מאחורי ההגה! אתה כבר לא צריך כדי כל הזמן מוסחת על ידי קריאה, כלומר שלא יהיה מוטרד מן הכביש.

זה אומר ש לך תמיד יש זמן להאט לפני המכונית בדרמטיות המתחרה או vyskochivshim על הכביש להולכי רגל, תמיד לב תמרורים. יתרון עצום של מכשירים כאלה היא האפשרות של צליל או צבע איתות. ברגע אחד הערכים המוצגים על השמשה הקדמית, חורג נורמות מותר, תוכלו לראות או לשמוע מערכת סימן מיוחד. האד CRX-3001 היא הגרסה הקלה של המקרן. פרויקטים מד המהירות קריאה, מתחבר לרשת ב- board, העולה על מהירות מגבלות שצוינו עלולה להפוך צליל או אות צבעים (יכול להיות נכה). האד CRX-3002-יש המספר הגדול ביותר של פונקציות: פרויקטים מד המהירות קריאה, טכומטר, מתח, טמפרטורה, קירור נוזל מערכת, מידע על ההכללה של דה מרקר אור, יש סימן צבע גבולות מוגדרים, מכל הבחינות. האד CRX-3003-דגם אינה דורשת חיבור המכשירים ב- board (לכן אידיאלי עבור כלי רכב במסגרת האחריות). שימוש של המכשיר מובנה GPS אנטנת המכשיר מהירות המידע שהתקבל לוויינים. אנטנת GPS CRX-3003 יכול לשמש גם עבור מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth ערוץ. . לאלתר המצית אתה יכול כבר לא מתרגש לקרוא התקני מערכת ההקרנה על השמשה לטפל בזה בשבילך. ואת כל מה שאתה צריך לעשות הוא ליהנות מתהליך נהיגה! כפי שהוזכר לעיל, פשוטו כמשמעו מתורגם האד- "התצוגה הרים ראשו". אף פעם לא רצית לשבת מאחורי ההגה של מכונית משלך עם הראש מורם בגאווה?

אמנות הפיתוי: טיפים כדי לפתות בחורות

לפתות בנות אולי נראה קשה ללמוד אמנות, אבל זה בטוח שכל גבר יכול לעשות, לא משנה את הכסף או את המראה החיצוני שלך. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל טבע תעשיות. היום אני הולך להוביל את אומנות הפיתוי של בנות… להיזהר כשזה מגיע לשמוע עצות להורים שלך, המשפחה או את הבנות. במיוחד, בנות לא יודעות מה אומרים או מה הם רוצים, ובצע את עצתם עשויים להיות הטעות. הכי גדולה שתבצע. לקרוא את הטיפים שאני הולך לתת אז אתה יודע מה אתה צריך לקחת את הנתיב: איך להיות בן אדם שונה הבעיה עם גברים הוא כי כולם שווים כאשר הם רוצים לפתות בחורה: הם חושבים עצבני, הם יידחו, ולאחר מכן נסה להתנהג בצורה ידידותית יותר מדי: לשמוע את הבעיות של בנות הם אומרים שהם פגשו (די! את נראית היום), להפוך את כל מה שואלת אותם הם entiendiendo? בלי לתת לך תכונות, מתבצעת שווה את כל האנשים האלה. אתה לא אתגר עבורה, אתה על נמוכה יותר רמת, אותה הדבר האחרון שהם רוצים זה להיות עם גבר שמכבד את עצמו אפילו.

כל שנעשה את זה ואת לא צריכה להגיד לך. לא תמיד שלומי בסון. זה לא עובד. אתה וסופו החברה במכרז של הבנות, כי S ג'אמה לפתות אותם ויש קשר איתה, מה אתה רוצה לעשות. קודם כל, הרגליים לא תנשק את הבנות. אתה חייב לעשות את ההפך, להיות יהיר ולא לשים אותך באותה רמה כמו אותם, אבל אתה חייב להיות מצחיק. הייתי אומר שזה ילדה אנדה שק גדול, מעדיף מאשר לספר. לך איזה תיק כל כך חמוד בתור יעשה כל אדם, לומר לך, ישמע מה המלטה בתיק הזה כלב? אם זה אומר בטון הנכון ושל טופס ביצע היא לצחוק, הוא מרגיש מופתע כי אתה אדם שונה. ? השגתה! או האם את אמרת אני מזמין משהו לקחת?, לא, כדאי שתגיד לך ומה אתה הולך להשתנות? אתה בטח אדם נועז שכעת אתה שונה, כיף, ואתה באותה רמה כמו הבנות, זה חשוב כי למדת להיות מסוכן, אבל לא נראה שאתה נואש.

להיות עם בחורה. רצועת הערות מזדמנים, לדוגמה, אם אתה אומר בעל 20 שנה, תוכל להורות בדרך כלל אני הולך עם נשים של 25 לעיל, אבל עם אתה הופך היוצא מן הכלל, תמיד כיף הטון לבית, ממשיך את השיחה שהיתה (לא לתת שקט לא נוח). להשתמש גם את שפת הגוף הטובה שלך, הוא טבעי לחלוטין, אפילו יותר, יש צורך בזמן לפתות נערות. חיבוק, המגע שלך פנים, הירך, או להתחיל השיחה עם לחיצת יד הידיים יגרום לך להתקדם לכיוון מה שאתה רוצה. בלי קשר פא סיקו ג'אמה S יוכל לפתות בנות, שיהיה בטוח. אתה צריך להיות איש הביטוח בסופו של דבר, בנות רוצות גבר אישיות חזקה: אתה יודע מה אתה רוצה, להיות מי מוביל. אם אתה כל היום שואלים אם זה נוח לך, אם זה בסדר. כמו כן, אם אתה רוצה לעשות דבר כזה או אחרת היא להבין כי אתה חסר ביטחון. במקום זאת, לעשות מה ת א תעשה, אם אתה רוצה ללכת לקחת קפה אומר בוא נשב לקפה אחרי השיעורים. היא ללא ספק יקבל ההזמנה שלך ובכך יוכל לפתות אותה. . נסה את זה! עצות אלה בהחלט יסייע לך, אם אתה מבקר תמצאו עוד טיפים וסודות חסוי אף אדם לא יודע כי אתה מפתה, מהן אמורות להיות. זוכר אותך כי זה חשוב, היחס, עליך לבצע שינוי, אני אתה יכול ללמד איך בן אדם יכול להשיג את זה, סמוך נוחות כי זה ממליץ ל-100%,. בקר כך אתה לומד את כל הטריקים את אומנות הפיתוי!

אנו מספקים דחוף; הם מהר כפי שאנחנו רוצים להאמין?

כי אתה רואה מודעות בטלוויזיה או מדיה אחרת ניתנות בדרך כלל עם זמן מינימלי של יותר משבוע, בדיוק כמו כל בנק. על-ידי כל הידוע זה קשה כי מישהו לתת לך הלוואה כאשר המצב הכלכלי אינה יציבה, גם עם מצב כלכלי יציב בהחלט, צריך הלוואה דחוף באינטרנט, אפילו במצב זה, כדי לקבל בתוך זמן מהיר נשאר קשה, שכן מוסדות פיננסיים צריכות ללמוד במקרה, בדרך כלל אם נדרשים ערבים, חישוב הסיכונים של הלקוח בעתיד, וכו '. לבירורים בנושא יש לפנות ל נפתלי בנט שמבין יותר ממני. המציאות של הלוואות מהיר שאנו רואים מפורסם בטלוויזיה היא שונה לגמרי על-פי מה חושבים על-ידי אנשים רבים. כדאי לך לעיין אצל שלומי בסון כדי לקבל עוד מידע. אלו הלוואות שניתנו כביכול בתוך תקופה של 24 עד 48 שעות הם הנפוצים אנשים שואלים לקבלת מידע. א.

אך האשליה של קבל את הכסף על פי ההלוואה בכגון מהיר פעמים הוא בדרך כלל לא מציאותיות. לאחרונה אנו כבר רואים כי המודעות הן מציין כי הלוואה או אשראי שניתנו בתוך 24-48 שעות מרגע הבקשה התקבלה.לאימוץ של יישום אתה מבלה בדרך כלל יותר משבוע. כך, 24-48 שעות שום דבר בכלל, כל paraa humbug מנסה למשוך אנשים במצוקה כלכלית, לדעת אפילו שאי אפשר כי ההלוואה ניתנה ב פחות משבוע. בדיוק כפי הישויות בנקאות רגילה, קורה תהליך ממתין על ידי לימוד בכל מקרה בקפידה, ניתוח הסיכון של הנושא יהיה להעניק את ההלוואה. למרות אלה מוסדות האשראי הודיעה עזב, ממש מתיימר להפחית מאוד לעבד, שעה נוטה להיות כמעט כמו ישויות רגילה.

א. ההליך הוא כי על פי שיחת טלפון נשלח ללקוח פוטנציאלי את בקשת ההלוואה ומסמכים חייב להיות מודבקת, פעם עשיתי הלקוח יש לשלוח אותו בדואר מוסמך ולחכות עבור היישום שלך להתקבל. זה בדרך כלל לקחת בין שבועות אחד ושני, פעם קיבל יישום אשראי מוענקת לכל היותר יומיים. אז יש לנו את דחוף. הלוואות שניתנו כביכול רק באמצעות האינטרנט. אלה המלווים נוטים להחיל בהרבה כי האינטרסים ישות רגילה, עליך להיות זהיר מאוד עם ההתעללות המערבת סוג זה של הלוואות באינטרנט. קרא את החוזה לפני שתיגש בגיוס. שב, מדיטציה, לא למהר, לקחת את הזמן כדי ללמוד הצעות שונות הקיימות בשוק. במקרים רבים אלה מהיר הלוואות או הלוואות מקוון אינם דחופים כפי שהם מתפרסמים, או טלוויזיה, רדיו או לאינטרנט. א. Masqueprestamos.es MQP